دو نظریه از نظریه های برنامه ی درسی (رویکرد موضوعی و دیسیپلینی)  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1387 در ساعت 05:36 ق.ظ

 

   رویکرد موضوعی و دیسیپلینی

 

  • با سابقه ترین شکل از سازمان برنامه ریزی درسی حول محور وموضوع های درسی وقلمرو های علمی است .د ر دوره ی ابتدایی تمرکز بر مهارتهای r3 (خواندن ،نوشتن ،وحساب کردن )است ودر دوره متوسطه معمولا"موادی مانند علوم تجربی ،ریاضی ،ادبیات ،تاریخ وزبان را در بر می گیرد.این دیدگاه در حال حاضر در نهضتی موسوم به نهضت «بازگشتبه پایه ها »تبلور پیدا کرده است  
  • دیدگاه موضوعی

آرمانهای تربیتی :تسلط بر مهارتهای پایه (مانند مهارتهای خواندن ،نوشتن ،حساب کردن) دردوره ی ابتدایی وموضوع ها وقلمرو های سنتی

(مانند ادبیات ،علوم تجربی ،ریاضیات تاریخ وزبان )در دوره ی متوسطه

تلقی نسبت به فرایند یادگیری :

 

l      در یادگیری کانون توجه بر یادگیری در حد تسلط مهارتها وبه خاطر سپاری دانش است

تلقی نسبت به یادگیرنده

l   یادگیرنده فردی در نظر گرفته می شود که باید خود را با یادگیری موضوع سازگار نماید . در این دیدگاه تکیه چندانی بر نیاز ها وعلایق دانش آموزان نمی شود ،بلکه درس بر اساس منطق درونی خودش عرضه می شود .

l      تلقی نسبت به فرایند  آموزش :آموزش شامل آشکار سازی از طریق سخنرانی ها ،تمرین ومباحثه است

تلقی نسبت به محیط یادگیری :

 

l      معلم محیط را تحت کنترل خود دارد ومحیط معمولا "دارای ساخت بسته واز پیش تعیین شده است .

نقش معلم: معلم مرجع اصلی است وفعالیت های یادگیری را هدایت می کندبه خصوص در دوره ی متوسطه از معلمان انتظار می رود دانش فراگیری ،دست کم در یک ماده ی درسی خاص ،داشته باشد.

تلقی نسبت به ارزشیابی آموخته ها

 

تکیه ارزشیابی بر میزان تسلط دانش آموزان بر موضوع درسی است . در بسیاری از موضوع های درسی ،آزمون شامل به خاطر آوردن معلومات وتسلط بر برخی مهارت های پایه است

  • دیدگاه دیسیپلینی

آرمان های تربیتی

l      تسلط دانش آموزان بر چهارچوب مفهومی وشیوه های پژوهش در یک قلمرو علمی

در مقایسه با دیدگاه موضوعی به یادگیرنده به شکل موجودی فعال تر نگریسته می شود .اغلب دانش یک یک متخصص در مقیاس کوچک تلقی می شود که به پژوهش در یک قلمرو علمی خاص می پردازد .

تلقی نسبت به فرایند یادگیری

l   این تلقی ممکن است برای دیسیپلینهای مختلف متفاوت باشد ،اما تکیه عمومی بر یادگیری اکتشافی است وطی آن دانش آموز اصول اساسی یک دیسیپلین را کشف نموده آنهارا در شرایط وموقعیت های دیگر بکار می بندد

تلقی نسبت به فرایند آموزش

معلم دانش آموز را در فرایند اکتشاف کمک  می کند معلم موقعیتی را در ابتدا مطرح خواهد ساخت که دانش آموزان می تواننددرباره ی آن به فرضیه سازی ،بررسی فرضیه هادر سایه داده ها ونتیجه گیری بر اساس کاوش به عمل آمده بپردازد

تلقی نسبت به محیط یادگیری:

که محیط یادگیری شامل مواد ومنابع یادگیری مرتبط با یک دیسیپلین خاص است برای مثال ،در درس تاریخ دانش اموزان مانند مورخ از منابع اصلی ودست اول برای اجرای یک کاوش تاریخی بهره می گیرند

نقش معلم

معلم منبع اموزشی را تأمین می کند وبه گونه ای که حکایت ازپشتیبانی از فرایند اکتشاف می نماید ،وعمل می نماید .معلم در یک دیسیپلین متخصص بوده برای به نمایش گذاشتن فرایند پژوهش والگو قرار گرفتن آمادگی داشته باشد .معلم حاکم نیست ،بلکه ترغیب کننده وتسهیل کننده پژوهش واکتشاف است

تلقی نسبت به ارزشیابی آموخته ها

ارزشیابی به بررسی چگونگی تسلط دانش اموزان بر اصول پایه وروش های پژوهش در یک دیسیپلین می پردازد . علاوه بر این ارزشیابی برچگونگی استفاده کردن از مفهوم ها و مهارتهای پژوهشی در شرایط وموقعیت های مختلف تأکید دارد

 

نقاط قوت دید گاه موضوعی

l      1-در این دیدگاه برنامه درسی به شکل نظام مند عرضه می شود

l      2-در استفاده از دیدگاه موضوعی برای سازماندهی برنامه درسی دو امتیاز اقتصاد وکارایی رعایت شده است .

l      3-برنامه های درسی این رویکرد سهولت اجرایی دارد .

l      4-برنامه زمان بندی را می توان به سهولت بر محور موضوع های درسی تنظیم نمود ومدت زمان کلاس ها نیز یکسان هستند

l      5- این نوع برنامه درسی بر مبنای قدرت سنت استوار است یک چهارچوب مأنوس رابرای معلمان فراهم می سازد

 

نقاط ضعف دیدگاه موضوعی

 

l   سازماندهی برنامه ی درسی حول محور موضوع ها چندان مناسبتی با امر برقراری ارتباط میان موضوع های درسی یا مسایل ونگرانی های عمیق اجتماعی ندارد .

l      2-این نوع برنامه درسی باامر برقراری ارتباط با نیاز ها وعلایق دانش آموزان نیزندارد

l   3-یادگیری در این برنامه در سطوح نازل است به این معنی که کانون توجه معمولا"بر یادآوری اطلاعات ومهارت های پایه توأم با فرصت اندکی برای مهارتهای سطوح بالا ی تحلیلی ومفهومی است .وبه حیطه ی عاطفی توجهی نمی شود

بسیاری از مطالبی که در دفاع از دیدگاه دیسیپلینی ارایه شد برای حمایت وپشتیبانی از دیدگاه دیسیپلینی نیزمطرح می باشد واین دیدگاه با ساختار کنونی مدارس مطابقت دارد وامکان عرضه ی اقتصادی وتوأم با کارایی مواد آمورشی را فراهم می آورد

یکی از تفاوت های های اساسی میان دیدگاه موضوعی ودیدگاه دیسیپلینی ،تأکید دیدگاه دیسیپلینی بر کاوش واکتشاف در یادگیری است که د انش آموزان به شکل فعال درگیر یادگیری هستند

از برخی معایب دیدگاه  دیسیپلینی می توان این گونه نام برد:

l      1- این رویکرد برای دانش آموزانی مفید است که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه را دارند.

l      2-دانش آموزان در این دیدگاه باید مانند دانشمندان در دیسیپلین های مختلف رفتار نماید مسأله ساز است

نیل پستمن  ( (neilpostmanبحث را پایان می  دهیم «مدارس باید تأکید سنتی خود را بر مواد وموضوعات د رسی حفظ کنند واز کوشش برای تربیت همه جانبه کودک دست بردارند .»

 

منبع ،از کتاب نظریه های برنامه درسی  .

جی پی میلر ترجمه ی دکتر محمود مهر محمدی  

محمود مشکی ماجلان- کارشناسی ارشد برنامه ریزی

 

آموزش و پرورش پیش از دبستان  چاپ

تاریخ : جمعه 16 اسفند‌ماه سال 1387 در ساعت 05:40 ق.ظ

چــکیده :

آموزش پیش از دبستان به عنوان یک مقطع تحصیلی پایه که برنامه ای برای کودکان 3تا6 ساله را در بر می گیرد .

و برای آموزش در این دوره اصل هایی حاکم است که از جمله آن اصل کودک محوری ،اصل محوریت رویکرد کل نگر ،اصل انعطاف پذیری برنامه ها ،اصل محوریت بازی ،اصل محوریت رویکرد ارتباطی در گزینش محتوا ورعایت تفاوت های فردی و اولویت دادن به بازی و فعالیت های نشاط آور و همسویی با برنامه های ابتدایی را می توان نام برد .

این اصول در غالب اهداف مشخص (طبقه بندی بلوم ) به اهداف شناختی ،نگرشی /عاطفی ، مهارتی در محتواهای متنوع برای ارایه تهیه می شود .

برنامه های آموزشی این دوره به جای تأکید بر محتوا فعالیت محور و در هم تنیده است ومبنای عمل مرکز آموزشی ،کل برنامه های درس است نه یک رسانه ی محض مانند کتاب .

این دوره با توجه به شرایط حساس رشد 6سال اولیه رشد کودک نسبت به مراحل بعدی رشد و پرورش کامل استعداد ها و توجه به کودکان محروم و بچه هایی که والدین شاغل دارند و تجارب محرک برای رشد ذهنی ،زبانی ،جسمی ،اجتماعی و عاطفی کودکان فراهم می آورد و کودک را در ساختن مبنایی قوی برای رشد بعدی و بارور کردن استعداد هایش کامل می کند با اهمیت است .

برای این دوره تست های گوناگون شناخت هوشی وجود دارد که در این مجموعه تست نگه دارذهنی پیا‍ ژه وتست گودیناف آورده شده است .

مقدمه

امروزه اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش در دوره ی پیش از دبستان بیش از گذشته مورد توجه بوده که افزایش روز افزون متقاضیان آموزش های این دوره ،نیاز های والدین شاغل و شرایط فعلی جامعه ضرورت تهیه ی برنامه های غنی و کیفی را در این دوره را نشان می دهد .

نتایج تحقیقات ،موءید سرمایه گذاری بیشتر برای آموزش بهتر و برنامه های کیفی به علت کسب موفقیت  های بیشتر کودکان در سال های بعد از گذرانیدن دوره ی پیش از دبستان است (فرخنده ی مفیدی ،تابستان 1374)

آموزش و پرورش دوره ی پیش از دبستان به عنوان درون دادی حساس هم از نظر رشد کلی یک فرد و هم از نظر تأثیر در پذیرش و نگه داری کودکان در سطوح ابتدایی ، در سطح کلان مورد تأکید فراوان است

مهمترین نظریه ژان پیاژه سو‍ یسی توضیحی است که ازمراحل مختلف رشد ذهنی به دست می آید پیاژه باتاکید براین مراحل اهمیت زمان را کاملا ً نشان داده است به نظر اوزمان عامل اساسی رشدشناختی وسایرجنبه های روان شناسی کودک است .

پیاژه رشد شناختی کودک رااز 2جنبه موردبررسی قرار می دهد:

1- جنبه روانی واجتماعی ؛ تمام عواملی که کودک ازمحیط اطراف دریافت می کند وبه طور کلی عوامل خانوادگی ،آموزشگاهی ونظام پرورشی راشامل می شود.

2- جنبه روان شناختی ؛ منظورازجنبه روان شناختی آن جنبه ازرشد است که به طور خودبخودی صرفا ً درطی زمان رخ می دهد

واژگان کلیدی :

1- دوره پیش دبستانی:    دوره پیش دبستانی به دوره دو ساله ای اطلاق می شود که کودکان گروه سنی 4 تا 6 سال را تحت پوشش برنامه های تربیتی قرار می دهد.

2- رویکرد: در هر برنامه ی درسی مجموعه ای از بنیاد های نظری و دید گاه های علمی برای نحوه ی تهیه ،تولید ،توزیع و ارایه ی مفاهیم آن وجود دارد که در  اصطلاحبه آن  رویکرد  (Approsch)گفته می شود .

آموزش و پرورش پیش از دبستان چیست :

·        آموزش و پرورش در دوران اولیه کودکی برنامه ای است برای کودکان 3 تا 6 ساله که در دوره ی پیش از دبستان هستند.

·        این برنامه، برنامه ای است که محیط بازی محرکی را برای رشد هوشی، کلامی، اجتماعی، عاطفی و جسمی کودک فراهم می آورد.

·        برنامه ای است که مبنایی برای رشد خواندن، نوشتن و حساب کردن تشکیل می دهد.

·        برنامه ای است که تعامل به محیط، مشارکت فعال در فعالیتهای گروهی و توانایی حل مسائل خلاق را در کودکان تقویت می کند.

·        برنامه ای است که بر تدارک تجارب دست اول برای کودکان تاکید دارد.

·        برنامه ای است که بر طراحی از قبل و جدول بندی و نظم در برنامه ها تکیه دارد و نسبت به نیازهای کودکان انعطاف پذیر است.

·        برنامه ای است که به طور غیر مستقیم کنترل خود و در نتیجه ی انظباط درونی را در کودکان بهبودمی بخشد     .

اصول حاکم بر آموزش و پرورش  دوره پیش دبستانی:

در برنامه ها و فعالیت های دوره پیش دبستانی اصول زیر مورد توجه قرار می گیرد:

     1- رعایت تفاوت های فردی و توجه به شرایط فرهنگی و بومی کودکان

2   توجه به ویژگی های مراحل رشد و پرورش حواس گوناگون کودکان

3-  اولویت دادن به بازی و فعالیت های نشاط آور و پرهیز از روش های آموزش انتزاعی و حافظه مدار

4-   هماهنگی و همسویی با اهداف دوره ابتدایی

علاوه بر این اصول زیر نیز در این دوره باید رعایت گردد:

اصل کودک محوری ،اصل محوریت رویکرد کل نگر ،اصل انعطاف پذیری برنامه ها ،اصل محوریت بازی ،اصل محوریت رویکرد ارتباطی در گزینش محتوا

اهداف کلی در دوره پیش دبستان:

حیطه ی دانش:

مراد از دانش ، دانستنی های ضروری ، یعنی آن دسته از اطّلاعاتی است که در زندگی روزمره و آینده ی کودکان کاربرد داشته باشد و در چهارچوب آن ها مهارت های اساسی نگرشی وسعت می یابد.

الف: اهداف دوره پیش از دبستانی در حیطه ی دانش عبارت اند از:

-         آشنایی با نقش هر یک از حواس در شناخت محیط زندگی

-         آشنایی مقدّماتی با مفاهیم اساسی (ریاضی ، علوم)

-         گسترش گنجینه ی لغات

-         آشنایی مقدّماتی با توانایی های اندام مختلف بدن

-         آشنایی با نکات بهداشتی و ایمنی و تغذیه ی سالم و ناسالم

-         آشنایی مقدّماتی با عبادات ، آداب و رسوم مذهبی و دینی

-         آشنایی با پیامبران ، ائمه ی اطهار و شخصیّت های دینی و ملّی

-         آشنایی با رفتارهای نوع دوستانه(از طریق الگوها)

-         آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی

-         آشنایی با تأثیر و اهمّیّت مشاغل در رفاه عمومی

-         آشنایی با محیط زندگی اجتماعی خود و دیگران

-         آشنایی با مقرّرات و قوانین اجتماعی

-         آشنایی با الگوهای زندگی مردم و نشانه های اساسی کشور ایران

 حیطه ی نگرش:

-         علاقه مندی نسبت به کاربرد حواس در شناخت محیط زندگی

-         علاقه به جمع آوری و طبقه بندی اطّلاعات محیط پیرامون

-         نگرش مثبت نسبت به تلفّظ صحیح کلمات در سخن گفتن به زبان فارسی و رشد واژگان

-         نگرش مثبت نسبت به اعضای بدن

-         علاقه به رعایت بهداشت

-         علاقه به تغذیه ی مناسب

-         شکوفایی فطرت خداجویی

-         علاقه به عبادات و آداب و رسوم مذهبی و دینی

-         علاقه به پیامبران ، ائمه ی اطهار و شخصیّت های دینی و ملّی

-         علاقه به دانستن فضایل اخلاقی از جمله نوع دوستی و احترام به دیگران

-         تقویت اعتماد به نفس

-         علاقه به شناخت محیط زندگی اجتماعی خود

-         علاقه به بروز عواطف و احساسات خود در عین تسلّط بر نفس

-         نگرش مثبت نسبت به رعایت مقرّرات و قوانین اجتماعی

-         مسئولیّت پذیری

 

نگرش ها ، عموماً مسایلی ارزشی هستند و بهتر است از طریق عمل خود نگرش ها را به کودکان بیاموزیم نه صرفاً با حرف.

مهارت (ذهنی و عملی):

 

مهارت هایی که می توانند کودکان در پایان دوره ی سنی به آن دست یابند عبارت اند از:

-         افزایش توانایی فراگیران به منظور استفاده از حواس ، برای شناخت محیط زندگی

-         افزایش توانایی فراگیران به منظور طبقه بندی پدیده ها ، برای شناخت بیشتر محیط زندگی

-         پرورش خلاقیّت

-         پرورش قدرت تمرکز

-         توسعه ی توانایی ادراک اشیاء در صورت های مختلف

-         توسعه توانایی استدلال

-         پرورش مهارت های زبان

-         درک مفاهیم مقدّماتی(علوم-ریاضی)

-         پرورش توانایی هماهنگی بین حرکات و اندام های مختلف بدن

-         رعایت نکات بهداشتی و ایمنی

-         پرورش ذوق هنری و حس زیبایی شناسی

-         تقویت توانایی ایجاد رابطه با دیگران

-         رعایت مقرّرات و قوانین اجتماعی

-         رعایت حقوق فردی و اجتماعی

 


چرا آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان اهمیت دارد؟

 

آموزش و پرورش در دوره پیش دبستان برای رشد کلی و همه جانبه ی کودک اهمیت دارد بویژه در موارد زیر:

·        شش سال اولیه زندگی کودک سال هایی حساس هستند زیرا میزان رشد در این سالها نسبت به مراحل دیگر رشد، سرعت بسیار بیشتری دارد.

·        پرورش کامل استعدادهای کودک، بویژه در این سالها، نیاز به محیطی محرک و برانگیزنده دارد.

·        با افزایش مداوم تعداد مادران شاغل، گسیختن و وابستگی ها و نظام خانواده های سنتی، تنشهای روانی حاصل و نیز اشتغال والدین در خارج از محیط خانه، که حاصل الگوی زندگی کنونی است.

کودکان اغلب نمی توانند از منافع یک محیط محرک و برانگیزنده بهره مند شوند.

·        کودکان مناطق محروم بویژه از این نظر محرومیت های بیشتری را متحمل می شوند والدینی که بی سواد هستند، توانایی تعامل موثر و مفید با کودکان خود را ندارند و نمی توانند به رشد مطلوب و مناسب گفتار و مهارتهای شناختی کودک خود کمک کنند.

·        یک برنامه آموزش و پرورش مناسب در این دوره، تجار بی محرک برای رشد ذهنی، زبانی، جسمی، اجتماعی و عاطفی کودکان فراهم می آورد. و کودک را در ساختن مبنایی قوی برای سهولت رشد بعدی و بارور کردن استعدادهای کاملش  کنند.

·        آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان به عمومیت و جامعیت و آموزش و پرورش ابتدایی نیز کمک می کند.

·        یک برنامه آمادگی برای مدرسه کودک فراهم می کند، یعنی او را با مفاهیم و مهارتهای گفتاری و جسمی که برای یادگیری خواندن و نوشتن و حساب کردن در کلاس های ابتدایی ضروری هستند، آشنا و از این نظر آماده می کند. همچنین به رشد قابلیت ها و شایستگی های دیگر کودک کمک می کند، مانند سازش با کودکان دیگر، پیروی از برنامه های عادی روزانه، یادگیری، ساکت نشستن و تمرکز کردن بر فعالیتها در یک دوره زمانی خاص، طولانی تر شدن مدت توجه و مواردی از این قبیل همه ی مهارتها و شایستگی ها به سازگاری کودک سالهای اولیه ی مدرسه کمک می کند. این آمادگی ها تا حدودی به کاهش تعداد مردودی، افت تحصیلی و شکست در سطوح مدرسه کمک می کند.

 وقتی کودکان خردسال به مراکز آموزش و پرورش دوره پیش از دبستان راه می یابند، خواهران بزرگتر آنها نیز آزادی بیشتری دارند و بدون نگرانی برای سرپرستی و مراقبت از آنها می توانند در مدارس عادی حضور پیدا کنند. بنابراین، آموزش و پرورش دوره پیش از دبستان به طور غیر مستقیم تاثیر مثبتی بر ورود به مدارس دختران خواهد داشت.

.تأثیر آموزش و پرورش پیش از دبستان بر رشد شناختی وهوشی کودکان

طبق تحقیقات انجام یافته در دانشگاه های معتبر دنیا از جمله در نیو یورک تأثیر محیط های غنی تربیت بر رشد در سال ها ی اولیه حیات کودک انکار ناپذیر است ؛این آموزش ها باعث رشد کرتکس مغز می شود وشیار های آنرا عمیق تر می کند وباعث افزایش وزن آن میشود همچین قطر رگ هایی که خون را به کرتکس مغز می فرستند می نماید و حجم سلول های ترشح شده  آنزیم حافظه ساز را افزایش می دهد در نتیجه مغز تقویت شده ویاد گیری آسان تر انجام می شود .

بر اساس تحقیقات عموم محققان دوران کودکی برای رشد هوش بسیار ضروری است وچنان چه آموزش ها ومحرک های لازم ومناسب در این دوره ارائه نگردد در دوره های بعدی محرکات وآموزش ها تأثیرات کمتری در تغییر پذیری فرد داشته وبا تلاش هایی که به منظور جبران به عمل آید فقط 50٪ فرصت از دست رفته قابل جبران خواهد بود .(از نشریه ی استا ندارد سازی مهد کودک های ایران )

برنامه های آموزشی دوره پیش از دبستان:

 

·        برنامه ی پیش دبستان اساساً به جای تأکید بر محتوا (فعّالیّت محوری) است یعنی بازی ، قصه ، شعر ، کاردستی ، نقّاشی ، مشاهده ، بحث و گفت و گو ، گردش علمی ، اجرای آزمایش و نمایش خلاق فعّالیّت های آموزشی را تشکیل می دهد.

·        برنامه ی پیش دبستان در هم تنیده است یعنی به جای آموزش مستقیم و موضوع محور رشته های علمی مانند ریاضی ، علوم ، زبان آموزی و ... آن هم جدا از یکدیگر ، اساس کار بر فعّالیّت فراگیران متمرکز بوده و آن ها از این طریق  اطلاعات مورد نیاز رشته های مختلف را کسب می نمایند.

·        تأکید برنامه های پیش دبستان در استفاده از بسته های آموزشی است. به عبارت دیگر ، منابع متعددی از قبیل ، کتاب راهنمای مربی ، وسایل مورد نیاز ، برگه های کار عملی کودک و .... در اختیار مرکز قرار می گیرد.

·        بر برنامه ی درسی تأکید می شود. یعنی مبنای عمل مرکز آموزشی ، کل برنامه ی درسی است نه یک رسانه محض مثل کتاب.

·        در برنامه ی پیش دبستان ، می بایست به فرهنگ بومی ، محلی توجه شود.  

تاثیر آموزش های پیش ازدبستان بر رشد وسازگاری اجتماعی کودکان

کودکان در این سنین علاقه بیشتری به ارتباط بابزرگتر هانشان میدهند. شرایط اجتماعی امروزی از نظر نوع سکونت ،تعدادافرادخانوار ومحدوده های شغلی واجتماعی والدین دراین زمینه موثر است . آموزش های این دوره میتواند آمادگی رشدرادر دوره ابتدایی تسهیل کند.کودکانی که ازآموزش قبل ازدبستان برخوردار بوده اندازنظرمهارت های کلامی ودستیابی به تجارب دست اول به هنگام بازی وفعالیت ازسایرکودکان رفتارجامعه پسنده تری ازخودنشان میدهند.به طورکلی میتوان گفت آموزش قبل ازدبستان برسازگاری عاطفی واجتماعی کودکان بطور چشمگیری موثر می باشد.(فصل نامه ت ، ت شماره 52-4)

در مشاهده ی تعامل بین مربی  ودانش آموزبه این موارد می تواند مورد توجه قرار گیرد   :

- مربی با کلام تمایل خود را برای کمک به دانش آموز نمایان می کرد .

-مشکل وپرسش دانش آموزان را در باره ی تکلیف در اکثر موارد پاسخ میداد

- تکالیف دانش آموزان را به صورت فردی باز بینی می کردند   .

- از وسایل کمک آموزشی به نسبت این سن کمتر استفاده می کردند .

- یشتر از تشویق های کلامی استفاده می شد .

- محتوارا بیشتر تکرار می کردند.

-  با رفتار غیر کلامی دانش آموزان را در ادامه بحث هدایت می کردند .

- محور های برنامه های روزانه آنها به طور کامل تدارک دیده نشده بود که لاجرم بعضی موارد آموزشی ومهارتی وشناختی و.....در این سن مورد غفلت واقع می شد.

- مربیان چندان از بنیه ی علمی برخوردار نبودند وکتاب های در خصوص ارتقای ای بنیه مشاهده نشد .

در یک جمعبندی می توان گفت اهمیت این مقطع هنوز در مراکز شهرستانی با دیدگاه سنتی که ،پیش دبستانی مقدمه ای برای دبستان است حاکم است وهیچ نظارتی هم در این خصوص صورت نمی گیرد.   

انجام تست نگهداری ذهنی پیاژه در مهد کودک دریا و الزهرای

آموزش و پرورش پارس آباد

.

نگهداری ذهنی ، بخش به بخش ، همراه با نا همطرازیها یعنی با فواصل زمانی از یکدیگر شکل می گیرد پیاژه این ها را افقی می نامد که :

مراحل نگهداری :

مرحله اول ) عدم نگهداری ذهنی  ؛ دراین مرحله جواب های کودک براساس ادراک فوری اواست ، کودک در هرزمان توجه خودرا تنها بریک بعد متمرکز میکند امادر طول زمان ازبعدی به بعد دیگر میگذرد وهمین امر تناقضاتی به وجود می آورد که به دلیل ناتوانی درهماهنگ ساختن روابط به حل آنها نایل نمی آید.

لوازم تست : دوگلوله خمیر به رنگ های مختلف

روش اجرا :

درابتدا از(هانیه مراد زاده مقطع پیش دبستانی کلاس خانم فیروزی ) خواسته شد که 2 گلوله رابه یک اندازه درآورد .

سپس از او خواسته شد یکی از این خمیرها را به شکل دیگری در آورد ،از او

سوال شد که اندازه کدام یک بیشتر است ؟ جواب (گلوله ای که پهن تر است

را بزرگتر دیده و آن را نشان می دهد )

  بعد از درست کردن شکل های گوناگون از خمیر ، نگهداری از بعدهای طولی

 عرضی وارتفاع چندین بار آزمایش گردید این آزمایش در همان مهدکودک در مورد آریا شهباز زاده اجرا شد که همان نتایج عاید شد)

هانیه در این مقطع سنی به مرحله نگهداری ذهنی دست نیافته ، او تصور می

کند که دگرگونی شکلی یا وضعیت فضایی یک شی به تغییر خصیصه های

فیزیکی آن می انجامد .

این تست با مراحل بالا در خصوص نگهداشت ذهنی در مهد کودک دریا نیز با 1-  سحر قولی 2-  محسن قربان زاده اجرا گردید ونتایج مشابه عاید گردید .                

مرحله دوم ) رفتار بینابین ؛ کودک بیش ازمرحله قبل بادرنظرگرفتن دوبعد ،به صورت متناوب یاهمزمان متمایل است نگه داری ذهنی رادر پاره ای ازموارد  می پذیرد ودربرخی دیگر نمی پذیرد دروضعیت های ساده به نگهداری ذهنی نایل میشود اما درجنبه های ادراکی مساله اغراق آمیز یاابراز تردید به پاسخ های وی شود به عدم نگهداری ذهنی باز می گردد .

مرحله سوم )نگهداری ذهنی ؛ کودک این مرحله رادربرابر هرآزمون بلافاصله نشان می دهد که واجد نگه داری ذهنی است وی چنین می پندارد که دگرگونی ها فقط جنبه ظاهری دارند وتعیین خواص فیزیکی معینی نمی انجامد ودرآخرین تحلیل به کمک یکی ازاین پاسخ ها خود راتوجیه می کند .

)اصل این همانی )این باز همان است) قبلا نیز همان بود ،چیزی بر آن افزوده نشده است )جبران :تغییری دریک بعد باتغییرمناسب باآن بعددیگرجبران شده است مثلا  شکل 1 طویل تر است ولی درعوض باریکتر است


شکل1) 

شکل 2)

بازگشت پذیری:این همان است می تواند به وضع اولی برگردانده شود.

برنامه ها در مهد کودک:

با توجه به برنامه ی این مرکز در پارهای از موارد اشکال هایی بر آن وارد است که برای برسی ومقایسه ی آن چند نکته از وینتا کول ترجمه ی مفیدی در خصوص برنامه در این مقطع  که باید تعدل در موارد ذیل را داشته باشد  بیان می شود :

هر برنامه روزانه باید به طریقی طراحی شود که تعدل را در موارد زیر را منعکس کند

·        فعالیت های فردی وگروهی

·        "  "  محیط آزاد وبسته

·        "   " فعال وآرام

·        "  "  فعالیت های آزاد وسازمان یافته یا هدایت شده

·        فعالیت های شکوفا کننده وهمه جانبه ی رشد

برنامه این مراکز حالت کلیشه ای داشته ووموار د فوق در آن رعایت نشده است ،تکالیف جانبی از جمله آموزش زبان انگلیسی با توجه به دو زبانه بودن منطقه برآنان تحمیل شده که برنامه های اصلی آنان را تحت شعاع قرارمی دهد 

برنامه پیشنهادی روزانه 4 ساعتی در دوره ی پیش دبستانی 

 

ساعت

صبح

فعالیت ها

8:45-8:30:

صبح

خوشامد گویی وبازرسی وضعیت نظافت کودکان

9  -   8:45

"

دعا ونیایش

  9:15-    9    

"

بحث وگفتگوی آزاد

9:15   -9:35

"

فعالیت های شناختی یا گفتاری

10:50-10:5

"

بازی در فضای باز

11:20-10:50

"

شست ووی دست ها وتنفس واستراحت

11:50-11:20

"

بازی آزاد در محیط بسته ودر گروه های کوچک همراه با فعالیت های خلاق

12:22-11:50

"

قصه گویی وسرود خوانی وقافیه سازی نمایش های خلاق یا حرکات موزون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک برنامه ی پیشنهادی برای یک مهد کودک فرضی

هدف :پرورش حس مسئولیت پذیری در کودکان مرز سنی 6سال

محتوا:در باره ی این هدف با توجه به به ایجاد این مهارت ویا نگرش مثبت به این امر می توان تکالیفی را در محیط های گوناکون در نظر گرفت مانند

فعالیت های داخل کلاسی وخارج کلاسی  (علوم ،محیط زیست و...)

-کارهایی ازقبیل تهیه چند وسیله برای کار علوم در کلاس

 -یا نگهداری بعضی از وسایل کلاس وکمک دانش آموزان به معلم  در کاهای کلاسی  و...تجربه های ملموس ودر حد اندازه بچه ها ای امر را تقویت کرد

- در خانه نیز با کمک در کارهای خانه از قبیل آوردن آب برسفره ویا خریدن وسایل از خواربا فروشی محل این امر را تقویت کرد

-تهیه ی قصه ها وداستان های ناتمام در مورد مسئولیت پذیری وعدم مسئولیت پذیری و درک عواقب این امور توسط دانش آموز

-کشیدن نقاشی هایی در ارتباط با انجام کارهای خود در خانه توسط بچه ها

-ترتیب دادن یک فعالیت خارج کلاسی برای جمع آوری وتمیز کردن حیاط مهد کودک

استفاده از اشعار وموسیقی های در ارتباط با موضوع و.....

تهیه ی شرح وظایف روزانه آنها ونقد وبررسی کارهای خود در این خصوص در فعالیت های گفت گو های آزاد .

راهبرد های یاد دهی ویادگیری :

-اسفاده از بازی هایی در حیاط مهد با در داخل کلاس

-استفاده از قصه هایی که نتیجه ان احساس تکلیف نمودن کودک برای کارهای خود ویا دیگران و جامعه باشد .

-استفاده از یک نمایش خلاق در خصوص کارهای کودک که در خانه به مادر شان کمک کرده اند .

-باکارهای عملی و روش های فعال می توان این  آیتم را در کودکان تقویت کرد .

در این مهد کودک ها برنامه ی منسجم که این آیتم ها را با برنامه دنبا ل نمایند مشاهده نشد ولی درکتاب های تدریس شده و قالب فعالیت های کلی وبازی های آنها این آیتم ها دیده می شد

 

آزمون آدمک ( گودیناف)تست هوش ( سن اجرا: از 3 تا 13 سال) 

آزمون ترسیم آدمک یکی از آسانترین ، عملی ترین وجهانی ترین آزمونهای تصویری است . این آزمون به وسیله عده زیادی کد گذاری شده است که مهمترین آنها کار خانم آمریکائی فلورانس گودیناف Florence Goodenough است که در سال 1920 در ایالت نیوجرسی آمریکا روی چهار هزار کودک آنرا آزمایش نمود . در فرانسه نیز دکتر فای Fay در این زمینه کار کرده است .

هدف:

مهمترین هدف آزمون ، تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است . همچنین این آزمون را زمانی  به کار می بریم که آزمونهای هوشی دیگر مقدور نیست و می خواهیم هر چه سریعتر درباره درجه هوشی کودک به نتیجه برسیم . علاوه بر این ، اطفالی که زبان نمی دانند و قادر به سخن گفتن نیستند بهترین ابزار سنجش این آزمون می باشند

دستور اجرا:

اجرای آزمون ساده است . به کودک گفته می شود : " یک آدم ترسیم کن  و هر چه می توانی آنرا زیبا و خوب بکِش " ، اضافه می نمائیم زمان این کار هر چقدر طول بکشد اشکالی ندارد.

نکاتی که در عمل و ارزیابی باید رعایت کرد :

1.  برای ترسیم بهتراست یک مداد سیاه  یا یک خودکار راحت و روان دراختیار کودک بگذاریم . با مداد رنگی به دشواری می توان رسم کرد و اجزاء را تشخیص داد .

2.    اگر نقاشی با مداد رنگی کشیده شود ، شرایط دیگری برای ارزیابی لازم است که باید رعایت شود .

3.    کاغذ برای رسم نقاشی کودک باید حداقل 30 × 21  باشد .

4.    اجازه بدهید کودک چند تصویر بکشد ، سپس  بهترین و کاملترین را برای نمره گذاری انتخاب کنید .

5.  اگر نتایج چند بار کشیدن آدمک با یکدیگر فرق داشت نشان ناراحتی های دیگری در کودک است که باید به متخصص مسائل روانی یا روان درمانی مراجعه کرد .

روش نمره گذاری

الف: برای هر یک ازاجزا آدمک در صورتی که توسط کودک ترسیم شده باشد یک نمره منظور فرمائید. به شرح ذیل :

1. سر وجود داشته باشد .

2. پا کشیده شده باشد .

3. دست کشیده شده باشد . ( یک یا هر دو دست)

4. بدن کشیده  شده باشد .

5. طول بدن طویل تر ازعرض آن باشد .

6. شانه ها کشیده شده باشد .

7. بازوها و پاها به تنه چسبیده شده باشند .

8. پاها به تنه و دستها به تنه در نقاط واقعی خود چسبیده شده باشند .

9. گردن کشیده شده باشد .

10. دنباله گردن به سر و تنه مربوط باشد .

11. چشمها کشیده شده باشد .

12. بینی کشیده شده باشد .

13. دهان کشیده شده باشد .

14. دو لب دیده شود .

15. سوراخها یا حفره های بینی کشیده شده باشد .

16. موها کشیده شده باشد . ( جزئی ترین مقدار مو)

17. موها کامل کشیده شده باشد .

18. علامتی از لباس کشیده شده باشد .

19. دو قطعه لباس کشیده شده باشد .

20. تمام بدن پوشیده از لباس باشد .

21. چهار قطعه لباس مشخص باشد . ( کراوات ، کلاه ، جوراب ، کفش ، پیراهن ، کت و شلوار )

22. لباس رسمی یا یونیفورم باشد . ( یونیفورم مدرسه هم نمره می گیرد )

23. انگشتان کشیده شده باشد . ( هر اثری از انگشت کافی است )

24. تعداد انگشتان درست باشد .

25. شکل و قواره انگشتان درست باشد .

26. شست متمایز باشد .

27. دست متمایز ازانگشتان باز باشد. ( کف دست کشیده شده باشد.)

28. بازوها کشیده شده باشد .

29. زانو کشیده شده باشد .

30. تناسب سر نسبت به بدن مراعات شده باشد .

31. تناسب بازوها و دستها نسبت به بدن حفظ شده باشد .

32. پاهای متناسب ، کشیده شده باشد .

33. کف پا متناسب باشد .

34. پاها متمایل به بالا نباشند .

35. دستها و پاها دو بعدی کشیده شده باشند .

36. پاشنه کفش یا پاشنه پا کشیده شده باشد .

37. هماهنگی خطوط کلی حفظ شده باشد . ( دست نلرزیده باشد)

38. هماهنگی خطوط کلی و جزئی حفظ شده باشد . ( نقاشی دقیق باشد)

39. هماهنگی خطوط سر ( موها و دور سر به دقت کشیده شده باشد)

40. هماهنگی خطوط تنه حفظ شده باشد .

41. هماهنگی خطوط دستها و پاها حفظ شده باشد .

42. هماهنگی خطوط چهره حفظ شده باشد .

43. گوشها کشیده شده باشد .

44. تناسب گوشها حفظ شده باشد .

45. مردمک چشم کشیده شده باشد .

46. تناسب چشم حفظ شده باشد .

47. در تصاویر نیمرخ و تمام رخ ، چشم دارای حالت باشد.

48. چانه و پیشانی هر دو کشیده شده باشد .

49. برآمدگی شانه در تصویر نیمرخ معلوم باشد .

50. نیمرخ ناقص باشد . ( یعنی تنه و نیمرخ ناقص)

51. نیمرخ باشد .

روش محاسبه:

1.    نمرات داده شده را باهم جمع کنید . ( مجموع از 51 بیشتر تجاوز نمی کند)

2.    با استفاده از جدول مخصوص ( جدول شماره 1) نمره خام ، تبدیل به سن عقلی می شود . از رابطه زیر بهره هوشی کودک به دست می آید.

3.    اگر نمره خام آزمونی بر فرض مثال 40 باشد در جدول تبدیل نمرات ، ( جدول شماره 1 ) نمره خام را پیدا کرده و سن عقلی کودک را که 13 می باشد، استخراج می کنیم. ( این نمره سن عقلی کودک است) سپس 13 ( که سن عقلی کودک است) را در عدد 12 ( ماه) ضرب می کنیم. ( هر سال 12 ماه دارد)

سپس سن تقویمی آزمونی را محاسبه می کنیم . اگر آزمودنی به عنوان مثال 10 سال و 3 ماه داشته باشد 10 را ضربدر 12( هر سال 12 ماه دارد) بعلاوه 3 ( ماه) می کنیم نمره بدست آمده سن تقویمی کودک می باشد. حاصلضرب صورت و مخرج را در هم تقسیم کرده وضربدر 100 کرده و بهره هوشی آزمودنی بدست می آید . بدین صورت :

    IQ  = 13 * 12  * 100 = 126

  3+12*10        

4.  سپس نمره به دست آمده را در طبقه بندی هوشی ( جدول شماره 2) پیدا کنید ،  بهره هوشی کودک مشخص می گردد. 

" جدول تبدیل نمرات خام به سن عقلی "

جدول شماره 1

 

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

1

3-3

11

9-5

21

3-8

31

9-10

2

6-3

12

0-6

22

6-8

32

0-11

3

9-2

13

3-6

23

9-8

33

3-11

4

0-4

14

6-6

24

0-9

34

6-11

5

3-4

15

9-6

25

3-9

35

9-11

6

6-4

16

0-7

26

6-9

36

0-12

7

9-4

17

3-7

27

9-9

37

3-12

8

0-5

18

6-7

28

0-10

38

6-12

9

3-5

19

9-7

29

3-10

39

9-12

10

6-5

20

0-8

30

6-10

40

  -13

 

 

 

 

 

 

51

بالاتر از 13 سال

 

" جدول شماره 2 "

طبقه بندی از لحاظ هوش

معادل هوش

نابغه

189-170

تیز هوش

169-150

پر هوش

149-130

باهوش

129-110

متوسط

109-90

مرزی

89-80

مرزی ضعیف

79-70

کودن

69-50

کالیو

49-25

25-0

جمعبندی و نتیجه گیری  :

هدف آموزش و پرورش در دوره ی پیش دبستان رشد همه جانبه ی کودکان است. لذا برنامه های دوره پیش از دبستان ، باید فعّالیّت ها و تجربه هایی باشد که به رشد کودک کمک نماید. اهداف دوره ی پیش دبستان در سه مرحله ی حیطه ی دانش ، مهارت و نگرش عنوان می شود.

اهداف کلی دوره پیش دبستانی

1-     ۱- پرورش قابلیت های جسمانی و ذهنی، هماهنگ سازی و رشد مهارت های حرکتی کودکان.

2-    ۲-  کمک به رشد عاطفی کودکان، افزایش حس اعتماد به نفس، درک شرایط محیطی و تقویت درک زیباییها.

3-     ۳- فراهم ساختن زمینه علاقه و احساس شادی از مشارکت در فعالیت های گروهی.

4-     ۴- تقویت علاقه به ارزش های دینی، اخلاقی و هویت ملی.

5- ایجاد رفتارهای مطلوب فردی واجتماعی در کودکان متناسب با سن آنان.

6اصل مهم در تربیت این دوره عبارتند از :

1-اصل کودک محوری

اصل محوریت رویکرد کل نگر

 ،اصل انعطاف پذیری برنامه ها

 ،اصل محوریت بازی

،اصل محوریت رویکرد ارتباطی در گزینش محتوا

اصل تلقی زبان آموزی به عنوان تدارک فرصت های یادگیری

پاره ای از فرضیه هایی که باید در برنامه های آموزش و پرورش کودکان پیش از دبستان باید پذیرفت از این قرار است :

·        رشد نتیجه ی عمل یادگیری و رسش است .

·        کودکان از نظر توانایی ها و علایق و نیاز هایشان متفاوتند .

·  در گروههای متجانس سنی کودکان نیز  ممکن است  تفاوت های فردی وجود داشته باشد .

·  یادگیری کودکان خرد سال به هنگام مشغول شدن در روند تعاملی افزایش پیدا می کند .

·  دوره ی اولیه ی کودک دوره ای حساس برای رشد شایستگی های ارتباطی کودکان است یعنی شایستگی در ابراز خود و شناخت و درک دیگران .

·  کودکان نه تنها از طریق یادگیری شفاهی بلکه از طریق پژوهش فعال و دست ورزی در محیط خود رشد می کنند بنابرین «بازی و فعالیت »بهترین راه یادگیری محسوب می شود

پیشنهادات :

اهم مواردی که در این دوره باید مد نظر مدیران آموزش و پرورش قرار گیرد از این قرار است :

1-غنی کردن محتوای برنامه ها ی دوره ی پیش از دبستان و تنوع محتوا از نظرسطح دشواری و در نظر گرفتن شرایط منطقه جغرافیایی و فرهنگی کشور

2-جذب و بکارگیری نیروهای متخصص و موظفی از آموزش و پرورش و ایجاد دوره های تخصصی ضمن خدمت برای ای نیروها

3-کم کردن تراکم کلاس ها و نضارت این آنوزش ها توسط مشاو و روان شناس و...

4-تهیه تمهیدات لازم رفاهی و محیطی و و اعطاف بودن برنامه های این گروه

مـــــــــــــــــــــــــــنابع

1 . نشریه ی استا ندارد سازی مهد کودک های ایران

2-.(فصل نامه تعلیم و تربیت  ، شماره 52-4  وزارت آموزش وپرورش

 

3 سیف ،  علی اکبر .روان شناسی پرورشی، انتشارات آگاه ،تهران 1374

4- گنجی،  دکتر حمزه، روان شناسی عمومی ،انتشارات پیام نور

5-برنامه آموزش وپرورش در دوره پیشاز  دبستان وینتا کول ترجمه ی مفیدی

6- محتوای من یار مهربانم .-  تهیه و تنظیم آموزش عمومی استان اردبیل

7- زندی ،بهمن .زبان آموزی انتشارات سمت ، چاپ چهارم تهران 1385

 ازهانیه پرسیده شد آیا اندازه 2خمیر باهم برابرند؟ جواب (بله )

ترتیب تولد و شخصیت  چاپ

تاریخ : یکشنبه 4 اسفند‌ماه سال 1387 در ساعت 04:17 ق.ظ

                                               

 

  فرزند چندم خانواده هستید؟
نویسنده: آرمند
آیا فکر می کنید اینکه فرزند چندم خانواده باشید، می تواند بر شکل گیری شخصیت شما تاثیر گذار باشد؟ این مقاله را با ما دنبال کنید تا به همه چیز در این رابطه پیببرید!
- تک فرزندان
نقاط مثبت: این افراد همان ها هستند که دنیا را متحول می کنند. افرادی تکلیف-گرا، مرتب و منظم، با وجدان و وظیفه شناس، و بسیار قابل اطمینان می باشند. آنها عاشق واقعیت، افکار و اندیشه ها، و جزئیات هستند. و از قبول مسئولیت های مختلف واهمه ای ندارند.
نقاط منفی: یکی از خصیصه های منفی این افراد سرسختی و خشونت شدید آنهاست. کمی کینه ای و پرتوقع هستند و معمولاً از قبول اشتباهاتشان سر باز میزنند. به هیچ وجه انتقادپذیر نیستند. در برابر دیگران افرادی بسیار حساس و نفوذ پذیرند که احساساتشان خیلی زود جریحه دار می شود.
- فرزندان اول خانواده
نقاط مثبت: آنها ذاتاً فرمانده به دنیا آمده اند. احتمالاً رئیس جمهورها، فضانوردان و مدیرعاملین همه فرزندان اول خانواده هستند. فکر می کنند که همیشه حق و اولویت در هر کاری با آنهاست. فرزندان اول به دو دسته تقسیم می شوند: پرورش دهندگان افراد مطیع یا متحول کنندگانی سلطه جو. هر دو یکسان هستند فقط از متدهای مختلفی استفاده می کنند. معمولاً فرزندان اول خانواده، افرادی ایرادگیر، مشکل پسند، و دقیق هستند و عاشق توجه به جزئیات مسائلند. افرادی وقت شناس، منظم، و با کفایتند که دوست دارند همه چیز به بهترین نحو انجام شود. از مسائل غافلگیر کننده نیز به هیچ وجه خوششان نمی آید.
نقاط منفی: معمولاً این افراد کمی بداخلاق، ترشرو بی احساس به نظر می آیند. گه گاه به خاطر زورگویی و فشاری که بر سایرین می آورند، تهدید کننده و رعب آور هستند. چون فکر می کنند که همیشه حق با آنهاست و فقط خودشان همه چیز را می دانند، به دیگران اطمینان کمی دارند. ریاست مآب، ایرادگیر و نسبت به اشتباهات حساس و نکته سنج هستند.
- فرزندان وسط خانواده
نقاط مثبت: فرزندان وسطی، افرادی خانواده دوست هستند که دیگران از بودن با آنها لذت می برند. مهمترین نیاز آنها، آرام نگاه داشتن اقیانوس پرتلاطم زندگی است و شعار آنها "آرامش به هر قیمتی" است. اینها افرادی بسیار آرام و بی سر و صدا، شیرین و دوست داشتنی هستند و شنوندگان خوبی به شمار می روند. مهارت زیادی در حل مشکلات دارند چون همیشه هر دو جنبه ی یک مشکل را بررسی می کنند و دوست دارند همه را خوشحال کنند. همین مسئله باعث می شود که مشاوران و میانجیگران خوبی باشند.
نقاط منفی: نسبت به فرزندان اول خانواده، احساس سلطه گری کمتری دارند، اما دوست دارند همه آنها را ستایش کرده و دوست بدارند
یا حداقل با آنها احساس شادی و خوشبختی کنند. از آنجا که سعی در راضی نگاه داشتن همه دارند، ممکن است به افرادی وابسته تبدیل شوند. نمی توانند خوب تصمیم بگیرند تا جایی که باعث رنجاندن دیگران می شود. همچنین برای شکست و اشتباهات دیگران، خود را سرزنش می کنند.

- فرزندان آخر خانواده
نقاط مثبت: افرادی شاد و سرزنده اند که این شادی و سرخوشی را با خود همه جا می برند و دیگران را نیز از آن بهره مند می کنند. مهارت های مردمی آنها بسیار قوی است و عاشق این هستند که دیگران را با حرف ها و کارهایشان سرگرم کنند. هیچ کس برای آنها غریبه نیست و به سرعت با همه صمیمی می شوند. افرادی برونگرا هستند که از وجود دیگران انرژی می گیرند. از ریسک کردن واهمه ای ندارند.
نقاط منفی: خیلی زود خسته می شوند. از طرد شدن واهمه داشته و افق توجهاتشان کوتاه است. افرادی خود گرا هستند. معمولاً به خاطر توقعات غیر واقعیشان از رابطه، که تصور می کنند در همه ی رابطه ها باید همیشه خوشی و خنده برقرار باشد، رابطه های زیادی را به فنا می دهند. اما نمی دانند که عمر چنین رابطه هایی بسیار کوتاه است.

( تعداد کل: 5 )
   1       2    >>