گلچینی از کتاب «اخلاق برای همه » - محمود مشکی ماجلان  چاپ

تاریخ : شنبه 26 آذر‌ماه سال 1390 در ساعت 05:14 ق.ظ

1/الف-ازنخستین گناه بپرهیزید.

ب-هیچ وقت درکاری که وارد نیستید نظرندهید.

ج- مآل اندیش باشید.(درباره نتایج  پر کاری فکر کنید)

د-ازشوخی زیاد بپرهیزید.

ه-درمتهم کردن افراد ،بی پروا نباشید.

و-تاکاری راتمام نکرده اید به کاردیگری مشغول نشوید.

ز- در خود وضعی به وجود آورید که از ترک معصیت لذت ببرید

ه- با انصاف باشید

ط- گوشه نشین نباشید

ی- اراده خود را قوی کنید

ک- آیا پیمان خود را محترم می شمارید ؟

ل- هرگز از انتقاد نترسید

م- برخورد خود رابامردم خوب کنید

ن- زحمات پدر و مادر خودرانادیده نگیرید

س- همیشه خیرخواه دیگران باشید

ع- از راز نیاز سحری غافل نباشید

ف به هنگام قدرت خور را گم نکنید

ص- هنگامی که صحبت می کنید به فکر شنونده باشید

ق- در هر کاری حساب دخل وخرج مادی و معنوی آن را بکنید

ر- آیا در زندگی هدفی دارید

ش- از تکبر بپرهیزید

ت- مقلد چشم و گوش دیگران نباشید

ث- هرگز در کارهای شخصی دیگران تجسس نکنید

خ آیا به معنویات توجه دارید ؟

ذ- کارهای خودرامنظم کنید

ض-  با هوس مبارزه کنید

ظ- تافکر نکرده اید سخن نگویید

غ- در هر کاری به اهل فن مراجعه کنید

1/2 الف :از وصیت کردن نهراسید

ب- حقوق دیگران را محترم بشمارید

ج- از یأس و نومیدی بپرهیزید

د چگونه می توان در خود روح امید ایجاد کرد ؟

ه- از تفکر غافل نباشید

و- جهان دیگر را فراموش نکنید

ز- خود را به دخانیات معتاد نکنید

ح- تحرک داشته باشید

ط- توبه رابه تأخیر نیندازید

ی- با توکل بر حق به خود تکیه کنید

ک- خودتان را در معرض اتهام را قرار ندهید

ل- هیچ را موررد تمسخر قرار ندهید

م-مردم را بی جهت سرگردان نکنید

ن- همیشه به یاد خدا باشید

س- شما هرگز در همه رشته ها متخصص نخواهید شد

ع- از وظایف دینی تنها به نماز و روزه اکتفا نکنید

ف- دوستان  خود را محدود کنید (با هر کس و ناکس دوست نباشید )

ص- قید های موهوم را کنار بگذارید

ق- یک لحظه غفلت ممکن است صد سال راه شما رادور کند

ر- مصیبت های خیالی را کنار بگذارید

ش- خود رابه مطالعه عادت دهید

ت- همه اوقات خود را صرف آزایش مصرف نکنید

ث- فضیلت آدمی به چیست ؟

خ- بزرگ منش باشید

ذ- ازبحث های جدل آمیز بپرهیزید

ض- بردبار باشید

ظ- خسیس نباشید

غ- همیشه یک رنگ باشید

1/3 الف به کسی حسادت نورزید

ب- متوجه با شید شما رابه ناگهان به فساد نکشانند

ج- به مادّیات خیلی دل نبندید

د- نسبت به حیوانات مهربان باشید

ه- بردیگران سخت نگیرید

و-  ازریاکاری بپرهیزید

ز- از مشورت با دیگران غافل نباشید

ع- به دستورات مذهبی  بی اعتنا نباشید

ذ- کارها  را سرهم بندی نکنید (کارهایتان برپایه و اساس محکمی استوار باشد )

ی- در هر کاری از راهش وارد شوید

ک- بر گذشته افسوس نخورید

-0 پرکاری را طوری شروع کنید که در فعل و ترک آن عاجز نشوید

ل-همه درهای ارتباط با خدارا نبندید

ن-  چاپلوس نباشید

ص- هرگز خودتان را شخص و گروهی نفروشید

ع -  بیش از یکبار در چاله نیفتید

ف- عیب جویی را کنار بگذارید

ض- حتمی المقدور ازکاری که به آن علاقه ندارید بپر هیزید

ق - نمک شناس باشید

ر- همه اسرار خود رابه دیگران نگویید

ش- از خودتان زیاد تعریف نکنید

ت- در قضاوت عجله نکنید

ث -با وسوسه مبارزه کنید

خ- آرزوهای موهو م رااز سر خود دورکنید

ذ- خیلی به تعریف مردم دل خوش نکنید

ض- هیچ وقت از تحصیل دست نکشید

ظ هرگز خودرابیش از آنچه هستید جلوه ندهید

غ- با گذشت باشید

4/الف- درامور معنوی به بالادست خود نگاه کنید.

ب-علاج واقعه قبل ازوقوع باید کرد.

ج-تنها درباره ی ناراحتی فکر نکنید .

د- پشت سر دیگران غیبت نکنید .

ه- هنگام خوشی ، ناخوشی ها را از یاد نبرید.

و-حقوق دیگران را محترم بشمارید.

ز- آسایش حقیقی را درثروت زیاد جستجو نکنید .

ح- حتی بادشمنان خود نیز با عدالت رفتار کنید .

ط منفی باف نباشید.

ی-سعی کنید امروزتان از دیروزتان بهتر باشد.

ک-هرگز زیر بار ظلم نروید.

ل هرگز دل کسی را نشکنید .

م- هیچ وقت مرعوب قدرت ظاهری دیگران نشوید .

ن-از مناظر زیبای طبیعت لذت روحانی ببرید.

س مراقب احوال فرزندانتان باشید.

ع- شخصیت شما به خود شماست نه به پدرانتان.

ف- ازیاوه گویی بپرهیزید.

ص-آیا عقل شما براحساستان غالب است ؟

ق-سعی کنید،همیشه شغلی داشته باشید.

ر-قناعت پیشه باشید.

ش-ازعزایزخدا دادی استفاده کنید.

ت-همیشه میانه روباشید.

ث-تفریح با تقوای وپرهیز گاری منافات ندارد.

خ-موقع شناس باشید.

ذ-ازگذشت زمان عبرت بگیرید.

ض-از بد زبانی و فخاشی بپرهیزید.

ظ-تاکاملا کسی رانشاخته ایدجلوی مردم ازاو

تعریف یا نکوهش نکنید.

غ-بدبینی یا خوش بینی زیاد رااز خود دور کنید.

 

5/الف-به کودکانتان شخصیت دهید

ب- از محاسبه نفس غفلت نکنید

ج- پرتوقع نباشید

د- در معاشرت های خود خیلی دقیق  باشید  

ه- از پر حرفی بپرهیزید

و- فرصت ها را از دست ندهید

ز- با حیا باشید

ح- آیا بر قوای حیوانی خود تسلط دارید ؟

ط- از کار های زشت دیگران انتقاد کنید

ی- مشکل گشا باشید نه مشکل ساز

ک- هرگز منّت بر کسی نگذارید

ف گاهی به گورستان بروید

م- از پر خوری بپرهیزید

ن- موهوم را با خرافات حقایق مخلوط نکنید

 س )فکر خود را در ارزنده به کار بیندازید

ع) خودرا بشناسید

ف ) هرگز میان فقر و غنی فرق مگذارید

ص) در منزل بدرفتاری نکنید

ق) حتی المقدور خود راپیش مردم فقیر نشان ندهید

ر- رودر بایستی راکنار بگذارید

ش- هرگز برای بزرگ نشان دادن خود دیگران را کوچک نکنید

ت- اغراق گویی بپرهیزید

ث- همیشه باررا اندازه خود  بردارید

خ- از جهل غرور آمیز بپرهیزید

ذ- از انتقامجویی بپرهیزید

ث- ضیافت های خود را به ثروتمندان اختصاص ندهید

ظ- امانت دار باشید

غ- در انجام کار مردم کوتاهی نکنید

6/الف – عبادت خود را با بی رغبتی انجام ندهید

ب- وعده های توخالی ندهید

ج – وظیفه شناس باشید

د- اسرافگر نباشید

ه- بدون اجازه نامه دیگران را نخوانید

و – با اخلاق خوب خود مردم را خوشحال سازید

ز- یتیم ها را فراموش نکنید

ح- همیشه با ادب باشید

ط- تفرقه انداز نباشید

ی – دیگران را فراموش نکنید

ک – مهربان باشید

ل- با همسایه خود چگونه هستید ؟

م- همیشه نظیف باشید

ن – از قرض الحسنه غفلت نکنید

س- گشاده رو باشید

ع- حقیقت را کتمان نکنید

ف- سحر خیز باشید

ص- نصیحت پذیر باشید

ر- گداپروری نکنید

ش- به عذر خواهان جواب منفی ندهید

خ- سبکبار باشید

ذ- پرده پوش باشید نه پرده در

ظ- ازقهقهه بپرهیزید

غ- درسلام کردن پیشی بگیرید

7/الف- از مشورت غافل نشوید

ب- احتیاط را از دست ندهید

ج- متوجه صدای خود باشید تا بلند نباشد

د) راستگو باشید

و) در نامگذاری فرزندانتان دقّت کنید

ز) صله ارحام را فراموش نکنید

ح ) به فکر دوران پیری هم باشید

ی)خوش قلب باشید ( کینه به دل نداشته باشید )

م )بادیگران مدارا کنید

س) مال حرام نخورید

ق)تجاهر به گناه نکنیم

ر) اختلاف دیگران را حل کنییم

ش)آبروی مردم را حفظ کنیم

د)هرگز دیگران را تحقیر نکنید

ک) با افراد مورد اتهام ننشینید

ق) قبل از تقاضا به حاجتمندان کمک کنید

ص) میان فرزندان خود با عدالت رفتار کنید

ز) دوستان خود را بعد از آزمایش انتخاب کنید

ک) هر چه را می شنوید فورا "نقل نکنید

خ) آخرت خود را به دنیای دیگران نفروشید

س) روزی چند آیه قرآن بخوانید

8/الف دیندار بید ین نبا شید

ب) برخطاهای خود گریه کنید

ح) عزیزان به ذلت افتاده را محترم بشمارید

م) در غیاب برادران خود از مصالح آنان دفاع کنید

ن) هر چه را که می دانید ، لازم نیست همه جا بگویید

غ) خود را ازبلاها مصون ندانید

ش) درباره چیزی که توانایی آن را ندارید ضمانت ندهید

ف) رفت و آمد با ثروتمندان را کمتر کنید

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد